Voorburg Gallery

Explanation over the no longer existing street names (Dutch language)

Home

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

A

Top

Achterom

Achterweg

Admiraal de Ruyterlaan

Agtvoetslop

Ary Prinsstraat

 

 

Achterom

 

Zoals de naam reeds aanduidt: het Achterom was een smalle steeg die achter het koor van de Oude Kerk omliep van de Herenstraat naar wat toen de Achterweg heette. De bebouwing stond bijna pal tegen het oude kerkhof aan. Na lange tijd in de volksmond 'Schagenslop' te hebben geheten, besloot de gemeenteraad bij monde van het raadslid Hogendoorn in 1886 het smallestraatje om te dopen in Achterom. Naar zijn mening was dit 'meer aan hare bestemming beantwoordende'. Deze naam gaat mee tot het jaar 1928. In dat jaar doet de gemeenteraad een poging de straat om te dopen in Ter Poortenstraat, naar een oude woning in de Herenstraat. Dit voorstel wordt echter terug genomen. Ook het voorstel om het straatje Nieuwe Kerkstraat te noemen haalt het niet. Uiteindelijk wordt in 1929 gekozen voor de oude benaming en gaat de straat Van Schagenstraat heten. De familie Van Schagen is een oud-Voorburgse familie van ijzersmeden. Zij oefenden hun ambacht uit op de hoek van het Achterom.

 

Achterweg

 

Oude benaming voor de huidige Parkweg, aansluitend op de Prinses Mariannelaan. De Achterweg liep vanaf de Haagsche Trekvliet, ter hoogte van de Geestbrug, vervolgde zijn baan over de huidige Prinses Mariannelaan en sloot naadloos aan op de huidige Parkweg, liep achter het dorp om naar de huidige Veurselaan en eindigde bij de zogenoemde Landscheiding. De Landscheiding in het oosten van de gemeente vormt al sedert de Middeleeuwen de grens tussen de hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland. Het gedeelte dat thans Prinses Mariannelaan heet is in oude bronnen overigens ook bekend onder de benamingen van Middelweg of Lijtweg. De benaming Achterweg komt al in 1611 voor, maar wordt in 1926 opgeheven en veranderd in Parkweg.

 

Admiraal de Ruyterlaan

 

Tijdens de tweede wereldoorlog moest het gemeentebestuur meewerken aan een besluit van de bezetters om alle straatnamen die vernoemd waren naar leden van het koninklijk huis te veranderen. Een van de eerste besluiten na de oorlog was om de straat weer gewoon de Koningin Wilhelminalaan te laten heten.

 

Agtvoetslop

 

De Agtvoetslop was een slop met huizen nabij de Pastoriehavensloot en de buitenplaats Sionslust, dus aan de zuid-zijde van de Herenstraat. Het slop ontleende zijn merkwaardige naam aan het feit dat een ter plaatse opgetrokken tuinmuur niet hoger mocht zijn dan acht voet.

 

Ary Prinsstraat

 

Welke geprojecteerde straat met deze naam in 1951 bedacht was is niet duidelijk. Feit is dat de naamgeving niet door ging en dat de naam geplaatst moest worden ergens in de schrijverswijk. Ary Prins werd op 19 maart 1860 te Schiedam geboren, waar zijn vader directeur was van een stearine-kaarsen fabriek 'Apollo' geheten. Hij kwam in 1870 met zijn familie naar Voorburg en werd leerling op de kostschool van de heer Ingenhoes aan de Schoolstraat. Voorbestemd om evenals zijn vader kaarsenfabrikant te zijn, belette hem dit niet om zich aan de schilderen letterkunst te wijden, met dien verstande dat hij schilderijen verzamelde en de letterkunst beoefende. Hij was de allereerste schrijver van het zuiver neo-romantische proza. Prins verbleef vanaf 1885 op het kantoor van de kaarsenfabriek in Hamburg en kwam ten slotte in 1905 weer naar Nederland terug. Hij overleed onverwacht op 3 mei 1922.

 

 

B

Top

Barkeijlaan

Bilderdijklaan

Boerenlaan

Van den Brandelerstraat

Bruine Hengstslop

Van Burenslop

Burgpad

 

 

Barkeijlaan

 

Een voorstel van de gemeenteraad uit 1951 om een secretaris en burgemeester van Voorburg met een straatnaam te vereren heeft het niet gehaald. De straat was gepland op het terrein waar thans het Corbuloplein is gerealiseerd. Antoine Bernard Barkey, in 1844 geboren in Leiden, werd begin juli 1871 benoemd tot secretaris van Voorburg en een maand later tot burgemeester. Hij bleef dit tot het jaar 1873. De reden van zijn vrij korte burgemeesterschap lag in de heikele kwestie betreffende de aanleg van de Algemene Begraafplaats aan de Parkweg, die toen nog Achterweg heette. Hij beschouwde deze kwestie als een 'concilium abeundi' een besluit tot verwijdering of weggaan.

 

Bilderdijklaan

 

De naam Bilderdijklaan was tot l948 de benaming voor de huidige Koningin Julianalaan. Overigens liep de bebouwing slechts tot ongeveer het Bilderdijkplein. De rest van de laan liep voor een belangrijk deel nog door weilanden en onbebouwde gronden.

 

Boerenlaan

 

De benaming Boerenlaan was slechts in de volksmond bekend. Het was dan ook een echt boerenlaantje dat gezocht moest worden tussen de huidige Rodelaan en de Hofpleinspoorbaan. Het uitgesproken landelijke karakter van dit laantje vonden we terug in de veilingpapieren van gronden rond 1905. Het wordt daar nog omschreven als "laan met bosch-hakhout".

 

Van den Brandelerstraat

 

Ook deze straatnaam heeft nooit geresulteerd in een straatnaambordje. De naam slaat echter op een burgemeester die slechts vijf maanden zijn ambt in Voorburg waarnam. Doctor Willem Cornelis van de Brandeler werd 24 oktober 1817 te Dordrecht geboren, was gehuwd met Isabella Cornelia Gravin van Hogendorp en overleed op 62-jarige leeftijd op 5 mei 1880 te Leiden. Hij was in de periode voor 1865 burgemeester van Brielle, toen vijf maanden in Voorburg en daarna werd hij burgemeester van Leiden. Saillante bijzonderheid: bij zijn installatie in Voorburg in 1865 waren er maar liefst vier secretarie-ambtenaren aanwezig.

 

Bruine Hengstslop

 

Vernoemd naar een oude herberg aan de noord-zijde hoek van de Herenstraat, op de hoek van wat eerst Schagenslop, toen decennia lang Achterom, en weer Van Schagenstraat werd genoemd. De herberg blijkt volgens oude gegevens pal tegen het kerkhof van de Oude Kerk aan te hebben gelegen.

 

Van Burenslop

 

Deze nimmer officieel vastgestelde straatnaam moet gezocht worden ter hoogte van de Algemene Begraafplaats aan de Parkweg. De naam wordt in de archiefstukken genoemd in 1874 in het bestek van de schoeiing van de nieuwe Algemene Begraafplaats.

 

Burgpad

 

In de annalen van Voorburg neemt dit pad een zeer prominente plaats in. De plek moet gezocht worden op de locatie waar de resten van het voormalige Forum Hadriani gevonden werden, met name op het terrein van de buitenplaats Arentsburgh. Van het 'Burgpat', lopend van de Geestbrug naar de Oude Tolbrug, is reeds in de 15e eeuw sprake. Berucht is het zogenoemde "Burgpad-proces", waarbij na ruim 100 jaar in 1866 de Arondissementsrechtbank de uitspraak deed dat het Burgpad moest worden afgevoerd van de legger van de wegen en voetpaden, omdat het geen openbare weg was.

 

 

C

Top

Ceintuurbaan

Constantijn Huijgenslaan

Da Costalaan

 

 

Ceintuurbaan

 

Een tweetal Hagenaars, die in 1925 eigenaar waren geworden van woningen aan de Van de Wateringelaan, deden in datzelfde jaar aan het gemeentebestuur het verzoek om de laan om te willen dopen in Ceintuurbaan. Het argument was dat de Van de Wateringelaan een onderdeel zou gaan worden van de geprojecteerde hoofdverkeersweg Rotterdam-Amsterdam. Het gemeentebestuur had zich echter al voorgenomen de straten te vernoemen naar de titels van de vroegere Voorburgse ambachtsheren en -vrouwen. Burgemeester en wethouders wezen derhalve hun verzoek af.

 

Constantijn Huijgenslaan

 

Evenals de Koningin Wilhelminalaan moest ook de Prins Bernhardlaan op last van de bezetters uit de tweede wereldoorlog uit de stratenlijst verdwijnen. Tijdens die donkere jaren heette de laan dus de Constantijn Huijgenslaan, om direct na de oorlog weer zijn oorspronkelijke naam terug te krijgen.

 

Da Costalaan

Toen in het begin van de jarig vijftig de gemeente zich sterk ging uitbreiden besloot het gemeentebestuur de Da Costalaan om te dopen in Prins Bernhardlaan. De laan liep tot die tijd vanaf het huidige Da Costaplein tot de Rozenboomlaan.

 

 

D

Top

Denneweg

L.J. Doornplein

 

 

Denneweg

 

De benaming "Denneweghe" vinden we terug rond 1358 als een weg die vanuit het Haagse Bos naar het kasteel "De Binckhorst" loopt. Ook treffen we de "nuwe Denneweghe" en "Zuyt-Denneweghe" aan. Filips de Goede machtigde in 1439 de leenheer van de Binckhorst, Dirk van Zwieten, om de weg met een of meer draaibomen af te mogen sluiten. Eeuwenlang was de weg, eigenlijk meer een pad, particulier eigendom en vormde deze latere Binckhorstlaan een verbinding tussen "Haghehoute", het zuiden van het Haagse Bos, en het dorp Voorburg. Na de uitgevoerde annexatieplannen van Den Haag in 1917 werd met de wijk "De Binckhorst" ook het grootste deel van de Binckhorstlaan Haags grondgebied.

 

L.J. Doornplein

 

Op de plek waar thans de woningen staan aan de Henry Hagalaan en de Van Benthuysenlaan hadden de vroede vaderen in de jaren vijftig een pleintje geprojecteerd, dat de naam L.J. Doornplein moest dragen. Het is echter nooit zo ver gekomen, want de plannen ondergingen nogal wat wijzigingen. Overigens was de heer Leonardus Jacobus Doorn (* Delft l886 - + Zuidwolde 1930), maar liefst 18 jaren gemeente-ontvanger van Voorburg en wel vanaf 1912 tot 1930.

 

 

E

Top

't Eilandje

Eduard Schwenckelaan

 

't Eilandje

 

In pachtvoorwaarden voor de afvoer en verwerking van 'haardasch en vuilnis' in de eerste helft van de 19e eeuw is sprake van 't Eilandje. De straat met die -niet-officiëlenaam moet gelegen hebben aan de westzijde van de Kerkhavensloot ook wel de Kerklaanhavensloot genoemd. Bij het brede stuk van de huidige Kerkstraat lag de Kerkhaven, die in later jaren gedempt is. Parallel aan dit haventje lag langs de nu voor een deel nog bestaande huisjes een smalle kade, dat met de naam 't Eilandje werd aangeduid.

 

Eduard Schwenckelaan

Een voorstel van burgemeester en wethouders uit 1950 om de De Genestetlaan om te dopen in de Eduard Schwenckelaan wordt verworpen en gaat uiteindelijk de Bruijnings Ingenhoeslaan heten. Eduard Schwencke, geboren in 1896 te 's-Gravenhage, was van beroep ambtenaar en woonde aan de Prinses Mariannelaan. Als verzetslid werd hij tijdens de Duitse bezetting in 1941 gearresteerd voor het vervoer van wapens en minutie. Hij zat achtereenvolgens in het beruchte "Oranjehotel", in Amersfoort, toen weer in het "Oranjehotel", via Buchenwald kwam hij in het concentratiekamp Natzweiler terecht, alwaar hij overleed op 6 augustus 1942.

 

 

F

Top

Fransche Slop

 

Fransche Slop

 

In de tijd dat het achtervoegsel "slop" nog als "gewoon" werd ervaren, heette de huidige Franse Kerkstraat nog het Fransche Slop. In 1885 werd de huidige naam officieel vastgesteld.

 

 

G

Top

Van der Griendtstraat

 

Van der Griendtstraat

 

De Van der Griendtstraat, weliswaar in 1956 met die naam vastgesteld, heeft het moeten afleggen tegen Prof. Rommert Casimir. De Prof. Casimirstraat is te vinden bij de Broeksloot, tussen de huidige Prinses Marijkekade, toen nog Noordervlietkade geheten, en de Prinses Margrietlaan. A.M. van de Griendt was wethouder in Voorburg gedurende twee perioden van 1919 tot 1926 en van 1927 tot 1931. Hij is vooral bekend geworden door zijn inspannningen ten behoeve van het ziekenhuis St. Antoniushove. Bovendien hield hij zich 'met bekwame hand' bezig met de uitbreiding van de gemeente.

 

 

H

Top

Van Heerdtstraat

Heldenburgerdwarsstraat

Hélène Swartstraat

 

Van Heerdtstraat

 

De straat, die Van Heerdtstraat moest heten, is nooit op die plek gerealiseerd, omdat door de gewijzigde bebouwing, o.a. van de HEMA, aan het Koningin Julianaplein de straat van de plattegrond verdween. De straat zou vernoemd worden naar Jacob Carel Frederik Baron van Heerdt, die van 1866 tot 1871 burgemeester van Voorburg was.

 

Heldenburgerdwarsstraat

 

Voor 1947 heette de Zuyderloostraat de Heldenburgerdwarsstraat. Deze korte dwarsstraat loopt nog steeds van de Laan van Heldenburg naar de Oranjelust. De in onbruik geraakte straatnaam herinnert uiteraard aan de oude buitenplaats "Heldenburg", die was "belent ten zuiden de Leytweg gelegen achter de Kerk".

 

Hélène Swartstraat

 

Ook de in 1951 genoemde Hélène Swartstraat verdween uit onze stratenlijst en werd een geheel met de Adama van Scheltemastraat. Hélène Swart-Lapidoth, die leefde van 1859 tot 1941, was een dichteres die aanvankelijk in het Frans, maar later in het Nederlands gedichten schreef. Zij schreef onuitputtelijke bezingster van liefdesverlangen en liefdessmart, onder titels als: 'Eenzame Bloemen', 'Blauwe Bloemen', 'Rouwviolen', 'Bleeke Luchten' en 'Octoberloover'.

 

 

J

Top

Julianastraat

Juliana van Stolbergpark

 

Julianastraat

 

De Julianastraat, lopend tussen het Oosteinde en Parkweg, is een aantal maanden van naam gewisseld. Tijdens de Tweede Wereldoorlog mocht de straat geen Julianastraat meer heten en werd hij omgedoopt in Johan Willem Frisostraat. Na de oorlog weer Julianastraat tot in 1948 Koningin Juliana de Nederlandse troon besteeg. Toen vond het gemeentebestuur het passend om een grote laan èn plein aan haar naam te verbinden. Bij die gelegenheid werd de tot dan toe bestaande Julianastraat omgedoopt in: Oranje Nassaustraat, maar niet dan nadat er nog een voorstel was gedaan om er Prinses Beatrixstraat van te maken. Maar deze prinses van koninklijke bloede werd uiteindelijk -in 1956- vereerd met een meer passende laan aan de oostzijde van park 't Loo.

 

Juliana van Stolbergpark

 

Alhoewel geen naar een lid van het koninklijk huis genoemde straat, moest ook het Juliana-Bernhardpark in de oorlog van naam veranderen. Men koos -zij het tijdelijk voor het Juliana van Stolbergpark. Alhoewel Juliana van Stolberg en Willem de Rijke de ouders waren van de Vader des Vaderlands, Willem van Oranje, kon deze naam wel de goedkeuring van de Duitse bezetters wegdragen. Zij behoorden immers toen al lang niet meer tot de nog levende Oranjes.

 

 

K

Top

Kerkhofstraat

Kerklaan

Kerkplein

Kleine Laan

 

Kerkhofstraat

 

Na lange tijd Wielemakersslop te hebben geheten, besloot de gemeenteraad in 1885 het straatje tussen de Herenstraat en de huidige Parkweg Kerkhofstraat te noemen. Het straatje vormde immers een directe verbinding naar de toen pas geopende Algemene Begraafplaats aan de Achterweg, de huidige Parkweg. Na nog al wat heen en weer discussiëren werd echter in 1973 besloten de naam Wielemakersslop weer in ere te herstellen.

 

Kerklaan

 

Pas bij de straatnaamgeving in 1885 werd wat eeuwenlang Kerklaan had geheten, omgedoopt in Kerkstraat. Aan het veel bredere profiel van de Kerkstraat kunnen we nog duidelijk zien dat daar een water heeft gelopen: de Kerkhavensloot. Er moeten zelfs ophaalbruggetjes over dit haventje zijn geweest, gezien het feit dat in 1769 een bewoner van een der huisjes op 't Eilandje (zie aldaar) toestemming vroeg om een ophaalbruggetje te mogen aanleggen. Uit oude gemeenterekeningen kunnen we tevens opmaken dat er 9 lindebomen en 9 iepebomen werden besteld om die te plaatsen aan de kade bij de Kerkhavensloot. Voorts werden er uitgaven gedaan om de sloot op een bevaarbare diepte te houden. Rond 1816 overwoog de gemeente van de bewoners langs de kade voor het onderhoud van de kade en de sloot "kaaijgeld" te heffen. Pas in 1914 besluit het gemeentebestuur de sloot te dempen en krijgt de Kerkstraat meer het huidige aanzien.

 

Kerkplein

Als naam komt 'Kerkplein' slechts éénmaal voor en wel in de raadsnotulen van 1892 als er gediscussieerd wordt over de wenselijkheid of er een lantaarn moet komen op de plaats waar de welwaterpomp stond. Het Kerkplein moeten we dan ook zoeken op ongeveer de plek waar in later jaren de Wilhelminaboom zou worden geplant.

 

Kleine Laan

De Kleine Laan heeft onder die naam bestaan voor wat in 1885 Schoolstraat ging heten. Dat lag voor de hand als men bedenkt dat de straat beheerst werd door de deftige kostschool voor jongelui van gegoede huize en van aristocratische families van Bruijnings Ingenhoes. In onze tijd is de naam echter weer teruggekeerd en wordt hij nu gegeven aan een straat tussen de Kerkstraat en de Schoolstraat. Het slootje, dat daar blijkens de plattegrond van 1938 nog lag, heette overigens toen nog steeds de Kleine Laansloot.

 

 

L

Top

Van Lennepstraat

 

Van Lennepstraat

 

De Van Lennepstraat lopend van de Laan van Nieuw Oosteinde naar de Koningin Wilhelminalaan, komt in 1926 als straatnaam te vervallen en wordt vervangen door de Heer Hubrechtstraat. De reden was dat aan de straat geen huisnummers te vinden waren. De oude Heer Hubrecht van de Werve, die in 1297 wordt genoemd als eigenaar de van de ridderhofstede De Werve, zal er niet wakker van hebben gelegen. Overigens wordt Van Lennep wel weer 'her'benoemd en wel in de Jacob van Lennepstraat, die loopt van de Bruijnings Ingenhoeslaan naar de Nicolaas Beetslaan, zij het dat met Jacob een ander bedoeld werd dan Walther van Lennep.

 

 

M

Top

Middelweg

Molenlaan

 

Middelweg

 

De 'Middelwegh' ook wel de 'Lijtwegh' genoemd liep grotendeels op het gebied van wat thans de Prinses Mariannelaan heet, maar werd ook gebruikt als benaming voor wat later de 'Achterwech' zou heten. De benamingen 'Middelwegh' en 'Lijtwegh' waren met name in de vijftiende en zestiende eeuw in gebruik.

 

Molenlaan

 

Er zullen welhaast geen gemeenten in Nederland zijn waar een Molenlaan, -weg, of -straat ontbreekt en Voorburg maakt hierop geen uitzondering. Al in 1435 wordt in het Memorieboek gesproken van een verbindingsweg van die naam, die loopt tussen het huidige Westeinde en de Prinses Mariannelaan. De straat volgde in grote lijnen de loop van de huidige Koninginnelaan. In 1896 doopte de gemeenteraad de Molenlaan om tot Koninginnelaan. Het blijft overigens een open vraag naar welke molen deze Molenlaan nu wel werd genoemd. Was het een al lang verdwenen windmolen? Of was het een zogenoemde rosof tredmolen?

 

 

N

Top

Noordervlietkade

 

Noordervlietkade

 

Deze kade aan de noord-zijde van de Broeksloot moest het in de jaren vijftig afleggen tegen een prinses en ging toen de Prinses Marijkekade heten.

 

 

O

Top

Oostenburgerdwarsstraat

 

Oostenburgerdwarsstraat

 

De Oostenburgerdwarsstraat, oorspronkelijk lopend van de huidige Laan van Oostenburg aan de Rozenboomlaan, werd in december 1945 omgedoopt tot Laan van Haagvliet, terwijl tevens een gedeelte van de Laan van Haagvliet Einddorpstraat ging heten.

 

 

P

Top

Prinses Marijkelaan

 

Prinses Marijkelaan

 

Een bepaald niet onaanzienlijke laan in uitbreidingsplan 't Loo was voorbestemd om Prinses Marijkelaan te gaan heten. Maar omdat de werkelijkheid er geheel anders uit kwam te zien ging dit niet door. Wel werd voor deze prinses de Noordervlietkade omgedoopt in Prinses Marijkekade.

 

 

R

Top

Raadhuisplein

 

Raadhuisplein

 

De bouw van een nieuw raadhuis heeft decennia lang de politieke gemoederen van Voorburg bezig gehouden. Al in 1929 heeft de gemeenteraad besloten om een nieuw gemeentehuis te bouwen aan de Laan van Haagvliet. Dit plan werd later weer ingetrokken. Na de Tweede Wereld zijn weer vele plannen gemaakt en discussies gevoerd over de bouw en de plaats van het nieuwe raadhuis. In de jaren vijftig dacht de raad het nieuwe raadhuis te zullen gaan bouwen in het nieuwe centrum nabij het standbeeld van veldheer Corbulo. De oude Romein zal wellicht fijntjes geglimlacht hebben toen de vroede vaderen in 1951 besloten om toch maar alvast een Raadhuisplein aan te gaan leggen. Ruim 30 jaar later zou blijken dat het raadhuis, als zetel van de raad en van burgemeester en wethouders, definitief in het historische 'Swaensteijn' zou komen; het tot dan toe gebruikte raadhuis werd rigoureus afgebroken, verbouwd en van complete nieuwbouw voorzien en ging huisvesting bieden aan de gemeentelijke ambtelijke diensten. De Vlietstraat werd gereduceerd tot een eenvoudig zijstraatje van de Herenstraat en -alhoewel de vlag de lading niet geheel dekte werd de straat achter dit nieuwe ambtelijke centrum omgedoopt in: Raadhuisstraat. Nu is ook het Raadhuisplein geruisloos verdwenen en is bij het grootsteedse 'Foreburg' het Burgemeester Feithplein weer in ere hersteld en werd diens voorganger in het burgemeestersambt vereerd met de naam Burgemeester Noteboompark. Of na de fusie tussen Leidschendam en Voorburg, de naam Raadhuisplein of Raadhuisstraat zal blijven bestaan zal in de toekomst worden uitgemaakt.

 

 

S

Top

Schimmelstraat

 

Schimmelstraat

 

In 1989 werd de Schimmelstraat omgedoopt in de huidige straatnaam 'Lydie Platestraat'. Mr. Aleida Geertruida Plate-Lichtenbelt (1909 - 1988) was vanaf 1948 raadslid en van 1951 tot 1970 wethouder van Voorburg. Zij beheerde de portefeuilles van sociale zaken, huisvesting, volksgezondheid, personeelszaken en onderwijs.

 

 

T

Top

Tacituslaan

Van Tuyllstraat

 

Tacituslaan

 

Begin 1960 deden bewoners van het Voorburgse gedeelte van de Binckhorstlaan een voorstel om hun laan om te dopen in Tacituslaan. Meer dan een voorstel is het echter niet geworden en de laan bleef evenals het Haagse gedeelte: Binckhorstlaan heten. Zie ook hiervoor onder Denneweg.

 

Van Tuyllstraat

 

Een straat in het uiterste noord-westen van Voorburg, vernoemd naar burgemeester Hendrik Nicolaas Cornelis Baron van Tuyll van Serooskerken, werd in 1913 heel prozaïsch Spoorstraat genoemd. Burgemeester Van Tuyll, zoals hij meestal kortweg werd genoemd, moest tot 1951 wachten op 'zijn' straat. Dat werd toen -niet meer zo kortaf- de Van Tuyll van Serooskerkenstraat, aan de oost-zijde van de Koningin Julianaplein en -laan.

 

 

V

Top

Voorweg

Vroenemadelaan

 

Voorweg

 

Wat nu het Westeinde heet werd voor 1886 de Voorweg genoemd. De weg sloot direct aan bij de Herenstraat.

 

Vroenemadelaan

 

De Vroenemadelaan was oorspronkelijk gepland tussen wat nu de Strabolaan heet en de Mgr.van Steelaan. Aangezien hier grote doorlopende flatgebouwen verrezen is de straat er niet gekomen. De naam is overigens wel het vermelden waard. Het woord 'Vroenemade' betekent niet anders dan '(cultuur)land van de heer' en komt behalve in het reeds vermelde 'Vroenemade' ook voor in 'Vroenensloot'. Het duidt derhalve op vrije, allodiale bezittingen die heren er in de middeleeuwen op na hielden. Zulks in tegenstelling tot de feodale bezittingen, die door de heer in leen werden gegeven.

 

 

W

Top

De Wervelaan

Koningin Wilhelminaplein

Willem Hedalaan

Willem de Zwijgerlaan

 

De Wervelaan

 

Langs de riddermatige hofstede De Werve, dat ook wel Oostwerve of (Klein)Matenesse werd genoemd, liep vanouds een pad dat de meest rechtstreekse verbinding vormde tussen Voorburg en Den Haag. Reeds in de 15e eeuw hadden de heren Van Werve en hun nakomelingen bij vererving tot in de 19e eeuw, het recht van tolheffing op deze weg. In 1886 besloot de gemeenteraad de De Wervelaan om te dopen in Laan van Nieuw Oosteinde. Daarmee begon de tot op heden durende verwarring met de (op Den Haag aansluitende) Laan van Nieuw Oost Indië. Inmiddels blijkt op historische gronden vast te staan dat de Voorburgse benaming Laan van Nieuw Oosteinde een verbastering moet zijn van de Haagse Laan van Nieuw Oost Indië. De naam 'De Werve' is overigens niet geheel en al vergeten, want in 1926 werd besloten een straat: de Van de Wervestraat te noemen, die loopt van de Koningin Wilhelminalaan, langs het Van Halewijnplein, naar de Laan van Nieuw Oosteinde.

 

Koningin Wilhelminaplein

 

Op last van de bezetters uit de Tweede Wereldoorlog werd het nu niet meer bestaande Koningin Wilhelminaplein omgedoopt in Willem de Zwijgerlaan. Na de oorlog ging het weer gewoon Koningin Wilhelminaplein heten, totdat, door de bouw van de Utrechtse Baan ook dit plein verdween. De naam verdween echter niet, want de Koningin Wilhelminalaan bestaat nog steeds.

 

Willem Hedalaan

 

Op 24 februari 1960 stelde de gemeenteraad de Willem Hedalaan vast. Het was een straat(je), parallel aan de Mgr. van Steelaan, tussen de St. Martinuslaan en de Scheltuslaan. Door profielwijziging en verbreding van de Mgr. van Steelaan verdween de straatnaam en ging het onderdeel van de Mgr. van Steelaan vormen. Willem Heda was een middeleeuwse kroniekschrijver, die onder meer van Voorburg schreef dat de muurrestanten van Forum Hadriani op het eind van de 16e eeuw nog zichtbaar aanwezig waren.

 

Willem de Zwijgerlaan

Op last van de bezetters uit de Tweede Wereldoorlog werd het nu niet meer bestaande Koningin Wilhelminaplein omgedoopt in bovenstaande naam. Na de oorlog ging het weer gewoon Koningin Wilhelminaplein heten, totdat, door de bouw van de Utrechtse Baan ook dit plein verdween. De naam verdween echter niet, want de Koningin Wilhelminalaan bestaat nog steeds.

 

Top

Home